“Handicraft”, Hangzhou, 2012

Preparing Chinese Dumplings in a Hangzhou Food Stall

Location: Hangzhou, China